Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA, KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA

ponúka v školskom roku 2022/2023 štúdium


v externej forme v nasledujúcich odboroch:


2487 H 01 autoopravár mechanik (výučný list)


2964 H cukrár (výučný list)


Štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí získali minimálne úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) alebo stredné odborné vzdelanie (výučný list v inom odbore).
Dĺžka štúdia: 2 roky
Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou.
Dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

6403 L podnikanie v remeslách a službách (maturitné vysvedčenie)


Štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie (výučný list).
Dĺžka štúdia: 2 roky
Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.
Dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Informácie o štúdiu: tel. 053/4513291-3, 0904 656 956,
e-mail riaditel@souplevoca.sk
Tlačivá prihlášok na jednotlivé odbory štúdia sú na internetovej stránke školy www.souplevoca.sk
Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť do 31. mája 2022,
príp. do 31. júla 2022 na adresu školy.

LINK: Kritéria pre prijatie na školský rok 2022/2023
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Ponuka-EŠ_2022-23.pdf

LINK: Kritéria pre prijatie na školský rok 2022/2023
https://souplevoca.sk/sites/default/files/673018_podmienky-prijatia_2022...

SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča, EDUID 100012241, môže prijať pre školský
rok 2022/2023 uchádzačov

o denné štúdium do učebných odborov:


a) trojročné: 2487 H 01 autoopravár mechanik
12 žiakov – ½ triedy
2964 H cukrár 12 žiakov – ½ triedy
b) dvojročné: 3178 F výroba konfekcie
1 trieda
2498 F technické služby v autoservise 1 trieda
3161 F praktická žena 1 trieda

Do učebných odborov budú prijatí žiaci bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu
žiakov v triede. Pomocným kritériom pre určenie poradia v trojročnom učebnom odbore bude priemerný
prospech v prvom polroku 9. ročníka ZŠ.
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára
so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor.
Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu
z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.