PROJEKTY ŠKOLY


Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

NP POP: https://mpc-edu.sk/sk/project/pop

NP POP II : https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2

NP POP III : https://nivam.sk/np-pop3/
http://souplevoca.sk/sites/default/files/narodny-projekt---pop-3---plaga...

MPC: https://mpc-edu.sk

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

P1. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov


1. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.
Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

2. Národný projekt Duálne vzdelávanie
Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

3. Národný projekt Integrovaný regionálny operačný program „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní“.