Systém duálneho vzdelávania

ŠKOLA JE PARTNEROM NÁRODNÉHO PROJEKTU

"DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP"

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Kód ITMS: 312011C789
Dĺžka realizácie: 01.2016 - 10.2020
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.siov.sk www.dualnysystem.sk www.esf.gov.sk www.minedu.sk

Systém duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania, ktoré pripravuje na výkon povolania. Vyznačuje sa úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Teoretická výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa v pomere 50% teórie a 50% praxe.
Systém duálneho vzdelávanie je založený na

- Zmluva o duálnom vzdelávaní - http://psk-dokumenty.assecosolutions.sk/data/att/7228.pdf medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou,
- Učebnej zmluve medzi zamestnávateľom a žiakom.
Realizáciou duálneho vzdelávania zamestnávateľ získa:
- vysokokvalifikovanú pracovnú silu,
- plynulý prechod pracovnej sily zo vzdelávania na trh práce,
- nadobudnutie kvalifikácie a praxe pracovnej sily priamo u zamestnávateľa,
- osvojenie si pracovných návykov pracovnej sily priamo vo výrobnom procese
u zamestnávateľa,
- vplyv zamestnávateľov na praktický obsah odborného vzdelávania,
- úzku spoluprácu podniku, školy a žiaka,
- záujem štátu a stavovských organizácií o podporu rozvoja duálneho vzdelávania,
- zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci Slovenska a členských krajín EÚ.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá nielen škola, ale aj zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.
Na našej škole sa v súčasnosti realizuje systém duálneho vzdelávania v učebnom odbore 2487 H 01 autoopravár mechanik v spolupráci s firmou ROŠERO – P s. r. o., Sadová 14/A, 052 01 Spišská Nová Ves, ale budeme radi, ak sa škole podarí uzatvoriť zmluvy aj s inými zamestnávateľmi, či už z oblasti strojárstva, alebo potravinárstva.
Systém duálneho vzdelávania OVP = teoretické vyučovanie v ŠKOLE + praktické vyučovanie u ZAMESTNÁVATEĽA

Viac informácií nájdete na: http://dualnysystem.sk/ http://rsov.sk/

Spolupracujeme:

ROŠERO - P s. r. o.
Sadová 14/A
052 01 Spišská Nová Ves